Doel (art. 2 Statuten):

De Stichting heeft als doel het verzorgen van onderwijs op algemeen-bijzondere en op katholieke grondslag aan kinderen en jongeren en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter(s) of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De Stichting verstaat onderwijs als bedoeld in lid 1 als een introductie in de werkelijkheid als geheel inclusief haar betekenis; een en ander zoals nader beschreven in het visiedocument van de stichting. Daaronder valt in elk geval onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs (WPO).

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het oprichten, overnemen, beheren en in stand houden van een of meer scholen en instellingen voor primair onderwijs en het bevorderen van optimaal onderwijs aan leerlingen die deze school bezoeken;
  • De levenszin, de zin om te ontdekken en de smaak van de leerlingen op de school/scholen die zij in stand houdt te bevorderen door de schoonheid te benaderukken in de natuur, de kunst en alle vakken die onderdeel zijn van het curriculum, onder meer door extra aandacht te besteden aan zang, toonkunst, beeldende en literaire kunst;
  • Leerlingen te introduceren in de Europese en internationale dimensie van de hedendaagse werkelijkheid waarin zij opgroeien;
  • Uiteen te zetten in het schoolplan op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de hiervoor sub b en c genoemde uitgangspunten, ten aanzien van zowel de pedagogisch-didactische als de inhoudelijke dimensie ervan;
  • Een nauwe samenwerking met instellingen en organisaties met gelijke of aanverwante doelstelling;
  • Alle (wettige) middelen welke tot het bereiken van het doel noodzakelijk of nuttig zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventueel batig saldo bij liquidatie zal worden bestemd voor instellingen met een vergelijkbare doelstelling.Hoofdlijnen van beleid

Voor 2024 en verder stelt de stichting zich tot beleid om de verwezenlijking van haar doelstelling te bevorderen door het bestuur van en de steun aan het werk van basisschool Misha de Vries in Vught (www.mishadevries.nl). Vanaf augustus 2020 ontvangt de school rijksbekostiging. Daarmee is de financiële afhankelijkheid van geldwerving voor de school minder groot. Het bestuur van de stichting zal in 2024 en verder als bevoegd gezag van Misha de Vries zorgdragen voor de borging en verantwoording van de kwaliteit van de school richting ouders, inspectie en maatschappij; daartoe een financieel en personeelsbeleid voeren dat erop gericht is die kwaliteit te bevorderen en te bestendigen. De stichting staat open voor aanvragen van andere projecten die bijdragen aan de doelstelling van de stichting. De stichting werft gelden door een beroep op particulieren, op andere stichtingen en door verwerving van subsidies. Dit gebeurt zowel met aanvragen als met advertenties.

Over het vermogen van de stichting beschikt de bestuurder met goedkeuring van de Raad van Toezicht. De begroting van de Stichting en de jaarrekening, alsmede het beleid, behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder, en treedt op als werkgever van de bestuurder. De bestuurder voert de besluiten van de Raad van Toezicht uit. De Raad van Toezicht is bij uitsluiting van anderen bevoegd om de statuten te wijzigen.Beleidsbepalers

Bestuurder: Laurens Peeters
Raad van Toezicht: Peter Broeders (voorzitter), Carlo Colesanti, Gloria Menichini, Anna Anghilieri
Het College van bestuur bepaalt het beleid en beschikt over het vermogen van de Stichting, één en ander onder voorbehoud van instemming van de Raad van Toezicht.
De bestuurder is in dienst van de stichting en ontvangt salaris conform de CAO PO.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die past bij de omvang van de school die de stichting in stand houdt.Beheer en verantwoording

Jaarrekening 2022 inclusief verklaring
Jaarverslag 2022
Profiel voor Toezichthouder
Integriteitscode
Klokkeluidersregeling